Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

A Webmarketing & Online Média Kft. adatokat kíván gyűjteni
marketing célú üzenetek küldéséhez. Az érintett (ügyfél) hozzájárulása
esetén a megadott adatokat a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési
célokra kívánjuk felhasználni.
Felhasználni kívánt adatok;
A marketing célú adatbázis összeállításához a következő személyes
adatokat és az érdeklődési igény leadásához szükséges válaszokat
kívánjuk felhasználni:

Személyes adatok:
> vezetéknév és keresztnév
> születési dátum
> lakcímének irányítószáma
> e-mail cím
> mobiltelefon szám

Űrlap további kérdései:
> Melyik termékünk érdekli?

Az adatok megadása, illetve azok kezeléséhez való hozzájárulása
önkéntes, amelyet bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat.
Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni,
az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
Adatkezelő:
Neve: Webmarketing & Online Média Kft.
Székhelye: 1064 Budapest, Izabella u.68.B.ép.
Képviselője:
Neve: Páris Tamás
Elérhetősége: adatbiztonsag@online-biztosito.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
Neve: Papp Zoltán
E-mail címe: adatbiztonsag@online-biztosito.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az
adatkezelés jogalapja;

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat Önnek
címzett marketing célú üzenetek küldésére kívánja felhasználni.

Az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelőként az Ön adatait az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: R) 6. cikk
(1). bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kívánja
kezelni.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
A Biztosító (adatkezelő) az Ön személyes adatait átadja biztosítás
közvetítési céllal azon közvetítőinek, akikkel jogviszonyban áll és, akiket
regisztrált a Magyar Nemzeti Bank közvetítői nyilvános regiszterében.

A személyes adatok tárolásának időtartama;
A marketing célú üzenetek küldése céljából, a kezelt adatait visszavonó
nyilatkozatáig kívánja kezelni.

Az érintett jogai:
Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor,
korlátozás nélkül kérhet:
• tájékoztatást,
• helyesbítést,
• törlést,
• adatkezelés korlátozását, illetve
• tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét,
ha biztosítási szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen
jogai leszűkülnek, hiszen a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat
kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony
fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog,
amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által
megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy
ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a
hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és
Információ Szabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
A hatóság címe: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

További célú adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott
adatait a tájékoztatóban megjelölt eltérő célra nem használjuk.